Lưu trữ thẻ cho: đủ điều kiện bán hàng

The Jade Orchid đủ điều kiện bán hàng, Green Center Villas – The Lotus Center chuẩn bị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất