Lưu trữ thẻ cho: kế hoạch

Hà Nội: Tập trung đưa huyện Gia Lâm lên quận vào năm 2023

TPO – Ngày 24/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của thành phố đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo và các địa phương.

Báo cáo tóm tắt của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, nguồn lực đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021- 2025) cấp thành phố để thực hiện các đề án dự kiến bố trí 13.105 tỷ đồng để đầu tư 36 dự án. Ngoài ra, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021- 2025) còn dự kiến đầu tư cho 44 dự án, hiện đang hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện bố trí vốn với tổng mức đầu tư dự kiến là 11.468 tỷ đồng.

Đối với dự án nhiệm vụ chi cấp huyện được thành phố hỗ trợ, năm 2021, thành phố hỗ trợ 1.169 tỷ đồng và năm 2022 là 1.065 tỷ đồng cho 5 huyện. Về ngân sách cấp huyện, 5 huyện dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 cho 1.866 dự án với kinh phí là 69.763 tỷ đồng.

Để hoàn thành Đề án lên quận, các huyện phải đạt được 2 nhóm tiêu chí, gồm có 27 tiêu chí để huyện thành quận và 15 tiêu chí để xã thành phường. Về kết quả đạt được các tiêu chí lên quận ước đến hết năm 2021, huyện Đan Phượng và huyện Đông Anh đạt 21/27 tiêu chí, 6 tiêu chí chưa đạt; huyện Gia Lâm đạt 25/27 tiêu chí, 2 tiêu chí chưa đạt; huyện Hoài Đức đạt 22/27 tiêu chí, 5 tiêu chí chưa đạt; huyện Thanh Trì đạt 24/27 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa đạt.

Về kết quả các tiêu chí xã thành phường, huyện Đan Phượng còn 81 tiêu chí chưa đạt của 16 xã; huyện Đông Anh còn 81 tiêu chí chưa đạt của 24 xã; huyện Gia Lâm còn 71 tiêu chí chưa đạt của 21 xã; huyện Hoài Đức còn 62 tiêu chí chưa đạt của 19 xã; huyện Thanh Trì còn 40 tiêu chí chưa đạt của 16 xã.

Các huyện đã tích cực hơn trong việc triển khai các đề án. Tuy nhiên, các huyện chưa thể hiện rõ ràng nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt đối với 27 tiêu chí huyện lên quận và 15 tiêu chí xã lên phường đối với mỗi phường. Bên cạnh đó, các sở chuyên ngành cũng đã tích cực hướng dẫn, phối hợp với các huyện để rà soát đánh giá các tiêu chí. Tuy nhiên, còn một số tiêu chí, các sở chuyên ngành vào cuộc chưa thực sự sát sao.

Nguồn lực để thực hiện các Đề án được đánh giá là khó khăn trong bối cảnh hiện nay. Theo đánh giá của các huyện, một số dự án thuộc nhiệm vụ chi của thành phố để thực hiện Đề án các huyện lên quận triển khai còn chậm. Nhiều dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp thành phố để hoàn thành tiêu chí huyện lên quận đã được thành phố dự nguồn, dự kiến bố trí để thực hiện các dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021- 2025 của thành phố. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có đủ thủ tục để bố trí vốn triển khai.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị các đơn vị thống nhất cách hiểu nội hàm trong các tiêu chí để có sự thống nhất trong triển khai các dự án. Đồng thời, yêu cầu các huyện chủ động rà soát các tiêu chí từ cấp huyện đến cấp xã. Từ đó, có lộ trình, giải pháp và có danh mục dự án cấp huyện, cấp thành phố để xác định rõ đầu việc, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị. Chủ tịch UBND thành phố cũng thống nhất cần tập trung cao độ cho huyện Gia Lâm hoàn thành mục tiêu lên quận trong năm 2023. Đối với 4 huyện còn lại tập trung nguồn lực vào các tiêu chí thực chất để triển khai trong nhiệm kỳ này.

Nguồn: ST