[mwai_chat ai_name="ChatGPT: " user_name="Tôi: " start_sentence="Tôi có thể giúp gì cho bạn?" text_send="Gửi" text_clear="Xoá" text_input_placeholder="Nhập tin nhắn vào đây..." max_tokens="1024"]
[mwai_chatbot_v2 id="default"]