Thẻ Bay Khinh Khí Cầu Linh Hoạt

Số lượt linh động trong thẻ.
Thẻ bay sử dụng linh hoạt.
Được giảm giá 5% từ lượt mua thứ 2 trở đi
Không phải xếp hàng, đi lối đi riêng và bay ngay.